“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

Historie en achtergrond

Het ontstaan van Amersfoort
Amersfoort ontstond op de plek waar drie beken samenkomen. Van deze beken is de Heiligenbergerbeek het best bewaard gebleven. Het beekdal, dat ontstond in de laatste ijstijd, is voor de stad en de streek van onschatbare waarde. Er is geen stad in Nederland waar een beek zo diep doordringt tot in het middeleeuwse stadshart.

Meander verhuist, college wil groen Beekdal

Eind vorige eeuw werd bekendgemaakt dat het Meander Medisch Centrum zou verhuizen naar het noorden van Amersfoort. Wat er met het Elisabethterrein zou gebeuren bleef lang onduidelijk. Betrokken burgers richtten de Stichting Heiligenbergerbeekdal op, die zich beijverde voor het behoud, herstel en het bevorderen van de natuur- en cultuurwaarden van het gebied. Het jarenlange werk werd beloond: in het coalitieakkoord 2013-2014 werd vastgelegd dat er voor de Elisabethlocatie een ‘groen bestemmingsplan voor een groen Beekdal’ zou komen. Alleen het ketelhuis met schoorsteen en de ‘witte villa’ blijven staan. Het zuiden van Amersfoort zou worden verrijkt met een groen-blauwe long.

Gemeente wil omwonenden betrekken bij de plannen

In het coalitieakkoord stond ook dat het plan voor inrichting en beheer van het park zou worden gemaakt in samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen. Ongebruikelijk en gewaagd. Overheden betrekken burgers meestal pas als de

plannen op een haar na zijn afgerond. Maar hier werd, geïnspireerd door de filosofie van het Nieuwe Samenwerken, op 13 april 2013 de kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen samengesteld uit omwonenden, vertegenwoordigers van o.a. Stichting Heiligenbergerbeekdal en de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en medewerkers van de gemeente.

Van idee naar plan in slechts 8 maanden

Vlak na de oprichting organiseerde deze kerngroep, samen met Ecologisch Adviesbureau Waardenburg, een ‘droomavond’ voor de stad waarbij 200 ideeën werden verzameld. Die werden verder uitgewerkt in brainstormsessies, begeleid door Adviesbureau Haver Droeze, dat vervolgens een Inrichting-en-Beheerplan opstelde dat recht deed aan de wensen van de stadsbewoners én paste binnen de gestelde kaders. Dat plan werd op 17 december 2013 nagenoeg unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Je leest het goed, dit hele proces werd in een recordtijd van acht maanden afgerond!


Omwonenden: laat ons het park beheren

Daar bleef het niet bij. Betrokken omwonenden richtten de stichting Elisabeth Groen op, die vervolgens de inrichting en het beheer van het park kreeg toevertrouwd. Op 6 oktober 2014 werd getekend voor deze unieke samenwerking tussen burgers en gemeente.